Algemene Voorwaarden, Disclaimer & Privacy

Deze website is een initiatief van en wordt beheerd door IEX Media B.V. (IEX.nl). De website, techniek en alle auteursrechten behoren toe aan IEX Media B.V.

BNP Paribas is partner van IEX Media B.V. en sponsor van dit specifieke beursspel. U wordt op deze website regelmatig doorverwezen (middels links) naar de website van BNP Paribas en wij verzoeken u dan ook de disclaimers en privacy statements op de desbetreffende website goed te lezen. BNP Paribas hanteert haar eigen voorwaarden. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van BNP Paribas en onderstaande voorwaarden, zullen de voorwaarden van BNP Paribas prevaleren.

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

IEX Media B.V. hecht grote waarde aan uw privacy en zal deze te allen tijde beschermen. In de privacy statement kunt u lezen hoe wij omgaan met uw gegevens en wat u kunt doen als u bepaalde informatie niet wilt verstrekken of ontvangen.

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onderstaande disclaimer en het pricacy statement.

Disclaimer

0.1 Beleggen en risico

In het algemeen dient te worden opgemerkt dat beleggen risico met zich meebrengt. De afnemer van onze informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van deze informatie. De op deze website vermelde informatie bevat geen enkele aanbieding van effecten in welke jurisdictie dan ook, noch een aanbeveling van IEX Media B.V., BNP Paribas, en andere partners en sponsors met betrekking tot de aan- of verkoop van effecten.

0.2 Aansprakelijkheid

IEX Media B.V., BNP Paribas, en andere partners en sponsors aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die zou ontstaan bij niet of slecht functioneren van de onderliggende website(s), systemen, datafeeds of andere (technische) problemen.

IEX Media B.V. besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. IEX Media B.V. alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, datavendors, partners en sponsoren zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via het internet alsmede technische storingen. Tevens aanvaarden zij geen aansprakelijkheid voor eventuele koersverliezen, die geleden worden als gevolg van het gebruik van koersen en andere gegevens op deze website.

0.3 Intellectuele eigendomsrechten

IEX Media B.V. behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IEX Media B.V., over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren, (deep)linken of openbaar te maken.

0.4 Toepasselijk recht

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

0.5 Wijzigingen

IEX Media B.V. behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) en de regels van het spel te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om disclaimer, privacy statement en spelregels geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

1. Gebruik van website

1.1. Het is u (de "Gebruiker") door IEX Media B.V.. (de "Service Provider"') te allen tijde toegestaan om onze websites of onderdelen daarvan te bezoeken en/of te gebruiken, onder de volgende Algemene Voorwaarden. De Service Provider behoudt het recht om deze Algemene Voorwaarden aan te passen zonder u daarvan op de hoogte te brengen. Wij adviseren u regelmatig deze voorwaarden te controleren.

1.2. Om één of meerdere faciliteiten van onze diensten te gebruiken ben u verplicht om u als gebruiker te registreren op de Website. U dient ons van correcte, complete en aan u persoon gebonden registratiegegevens te voorzien en het is uw eigen verantwoordelijkheid om ons op de hoogte te brengen van veranderingen in die registratiegegevens door deze zelf aan te passen in het ledencentrum.

1.3. U bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en het correct gebruik van al de door u geregistreerde gebruikersnamen en wachtwoorden die u gebruikt om de connectie met het Internet te verzorgen en u dient er voor te zorgen dat deze gegevens vertrouwelijk worden behandeld, veilig worden bewaard, correct worden gebruikt en niet openbaar worden gemaakt aan niet-geautoriseerde mensen. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden in/door uw accounts. U moet ons er direct van op de hoogte stellen als er aanleiding is om aan te nemen dat niet-geautoriseerde mensen op de hoogte zijn, of kunnen komen, van u gebruikersnaam en wachtwoord, of er op een andere manier misbruik van kunnen (gaan) maken.

1.4. Als u een wachtwoord of gebruikersnaam vergeet of kwijtraakt kunt u in het ledencentrum uw wachtwoord opvragen en wijzigen.
We behouden het recht om de gebruikersnaam en wachtwoord toegang tot de Website en de Dienst (tijdelijk) te ontzeggen op het moment dat het aannemelijk is dat er een inbreuk op de veiligheid plaatsvindt, of plaats kan gaan vinden.

1.5. De Website is alleen bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik door de Gebruiker en de Gebruiker gaat ermee akkoord de Website te gebruiken op een wettelijk toegestane manier.

1.6. De Gebruiker mag de Dienst en informatie op de Website niet aanpassen, kopiëren, verspreiden, versturen, verzenden, publiceren, vertonen, uitvoeren, reproduceren, in licentie geven of verkopen. De Gebruiker mag geen afgeleide producten van de Dienst en de Website ontwikkelen. Alle intellectuele eigendomsrechten en de rechten van de partijen die content leveren voor de Website en de Dienst zijn gereserveerd.

1.7. Het is de Gebruiker niet toegestaan ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot de computer systemen en databases van de Service Provider. Daarnaast is het de Gebruiker niet toegestaan om data inscriptie, data mining of content bescherming toe te passen op de Website of met betrekking tot de Dienst en is het de Gebruiker niet toegestaan de Dienst op enigerlei wijze schade aan te brengen.

1.8. Onze websites zijn alleen ontworpen voor gebruik binnen de Dienst. De Software is alleen in licentie gegeven voor uw persoonlijk gebruik binnen de Dienst. De Service Provider geeft u niet het recht om de Software op een andere wijze te gebruiken.U gaat er mee akkoord de Software alleen op de Service te gebruiken en niet op een andere wijze zelf te gebruiken of aan anderen in gebruik te geven. Het is niet toegestaan server emulatoren te gebruiken met betrekking tot onze websites. Het is niet toegestaan om de Software, en gebruikte communicatie protocollen, te ontleden en/of te decompileren.

1.9. U vrijwaart de Service Provider en haar zuster- en dochterondernemingen, geaffilieerde bedrijven, aandeelhouders, vertegenwoordigers, agenten, co-branders, en andere partijen ("Gevrijwaarde Partijen"), en werknemers van iedere en alle aanspraak of schade, waaronder de kosten van rechtshulp welke een derde partij oploopt, welke direct of indirect ontstaan door het niet naleven van deze Algemene Voorwaarden door u.

1.10. De content van de Dienst bevat materiaal waarop copyrights, gedeponeerde merken en andere intellectuele rechten van kracht zijn. Hieronder vallen, zonder uitzondering of beperking, alle teksten inclusief user generated content, software, audio visuele opnamen en grafische elementen. De volledige contents van de Dienst valt onder copyright als een gemeenschappelijk werk onder van kracht zijnde copyright wetten. IEX Media BV bezit het copyright op de selectie, coördinatie, organisatie en verbetering van deze content, alsmede de content die van origine toebehoord aan IEX Media BV. Derde-partij content leveranciers bezitten de copyrights over de content dat door hen is ingebracht in de Dienst of op de Website. Alle rechten zijn gereserveerd. Het gebruik van onze gedeponeerde merken en diensten of namen als "metatags" op andere websites is verboden. U mag onze content niet laden binnen een frame van een andere website of via "in-line links" zonder de specifieke toestemming van IEX InfoExhanges BV.

2. Gebruik van de dienst

2.1. Onze websites bevatten weblogs, forums en message boards via welke Gebruikers berichten kunnen insturen ter publicatie. De Gebruiker gaat ermee akkoord deze alleen te gebruiken voor het versturen of publiceren van berichten die correct, niet in strijd met goede zeden en in overeenstemming met de eisen van de Website. In het bijzonder, maar zonder beperkingen, ga u ermee akkoord dat u bij het gebruik;

2.1.1. De weblogs, forums en message boards niet gebruikt in verband met koersmanipulatie, onetisch gedrag, questionnaires, wedstrijden, piramidespellen, kettingbrieven, junk e-mail, spam of andere dubbele of ongevraagde berichten (commercieel of anders);

2.1.2. Niet de rechten van anderen (zoals recht op privacy en portretrecht) misbruikt, waaronder activiteiten als dreigen, stalken, misbruiken, lastigvallen;

2.1.3. Geen aanstootgevende, in strijd met de wet zijnde, racistische, pornografische of andere ethisch onverantwoorde naam, onderwerp, materiaal en informatie publiceert, plaatst, upload en/of verspreid;

2.1.4. Geen bestanden upload die software, of ander wettelijk beschermd materiaal bevatten, tenzij u de de eigenaar bent van betreffende rechten, of de toestemming hebt gekregen van de eigenaar van de betreffende rechten;

2.1.5. Geen bestanden upload die virussen, Trojan horses, worms, tijdbommen, cancelbots, corrupte bestanden bevatten of andere software of programma's die schade kunnen aanbrengen aan de computer of de eigendommen van een ander;

2.1.6. Niet adverteert en geen producten of diensten tegen betaling aanbiedt;

2.1.7. Geen bestanden download van andere gebruikers;

2.1.8. Geen bijdragen, of enigerlei vorm van bronvermeldingen van een auteur vervalst of verwijdert en geen bewijzen van origine of herkomst of ander materiaal dat is opgenomen in een ge-upload bestand verwijdert of vervalst;

2.1.9. Niet de gebruikersrechten en het plezier van de Gebruikers limiteert;

2.1.10. De code of conduct voor Communicatie Diensten of andere richtlijnen en afspraken op datzelfde gebied naleeft;

2.1.11. Geen persoonlijke data verzamelt van andere Gebruikers, waaronder e-mail adressen;

2.1.12. Geen van kracht zijnde wetten en reguleringen overtreedt;

2.1.13. Geen valse identiteit, of de identiteit van een andere Gebruiker, persoon of instantie aanneemt, met als doel anderen te misleiden;

2.1.14. Geen titels vervalst of op een andere wijze identificatie eenheden manipuleert teneinde de origine van door het systeem verzonden materiaal te vermommen;

2.1.15. Geen Gebruikersinformatie, of informatie over groepen Gebruikers zult gebruiken, downloaden, kopiëren of verstrekken (al dan niet tegen betaling) aan een persoon, bedrijf of andere entiteit.

2.2. U vrijwaart ons van alle verlies, aansprakelijkheid, schade en kosten die mogelijk door het gebruik van de Dienst of een bezoek aan de Website(s) zijn ontstaan, ongeacht uitspraken van Rechtbanken of overige competente rechtspraak, inclusief:

(a) Aanspraken door derde partijen met betrekking tot uw misbruik van de Dienst, zij het aanstootgevend, pornografisch, racistisch, koersmanipulatie of anderzijds onwetmatig gebruik van de Dienst en:
(b) Claims van een derde partij met betrekking tot het het in conflict zijn van uw gebruik van de Dienst met een copyright of ander intellectueel eigendomsrecht van willekeurig welke natuur en:
(c) Boetes en straffen die worden opgelegd door regulerende en adviserende instanties en autoriteiten, alsmede handelsorganisaties, met betrekking tot het gebruik van de Dienst door u.

2.3. De Service Provider heeft niet de verantwoordelijkheid de Website te monitoren. Echter, we reserveren het recht om, door Gebruikers (user generated content) gepubliceerd materiaal, te controleren en het naar eigen inzicht en discretie te verwijderen.
De Service Provider behoudt het recht om uw toegang tot ons gehele platform of gedeeltes hiervan zoals de weblogs en forums (tijdelijk) te blokkeren, zonder notificatie vooraf, of opgave van reden. Onze Moderators zullen alle Gebruikers gelijk en rechtvaardig behandelen, onafhankelijk van geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, ras, etnische of nationale afkomst.

2.4. De Service Provider behoudt te allen tijde het recht om naar eigen inzicht en discretie bepaalde informatie vrij te geven, wanneer daartoe vanuit wetgeving, regulering, of op basis van een staatsrechtelijk verzoek aanleiding zou zijn, of om verzoeken tot publicatie (of delen daarvan) te weigeren, inhoudelijk te wijzigen, of na publicatie alsnog te verwijderen.

De Service Provider kan, onder andere op grond van Wet Toezicht Effectenverkeer 1995, artikel 48, eerste lid, door toezichthouders of opsporingsinstanties worden verplicht om gegevens ter beschikking te stellen voor lopende onderzoeken.

2.5. De Service Provider controleert de content, berichten en informatie op de Website niet op juistheid en kan om die reden niet aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud.

2.6. Het materiaal dat naar de weblogs en forums wordt ge-upload kan gelimiteerd zijn in gebruik of reproductie; u bent verantwoordelijk om u aan deze limitering te houden, als u dit materiaal download.

3. Beperkte garantie en aansprakelijkheid

3.1. De Website kan materiaal bevatten in de vorm van informatie die wij van door ons betrouwbaar bevonden bronnen hebben verkregen. Echter, de Service Provider accepteert niet de verantwoordelijkheid voor, en garandeert niet, de echtheid van dergelijk materiaal.

3.2. De Service Provider geeft geen garantie dat de content van de Website en de Software en andere op de Website beschikbare diensten foutloos zijn, dat de Service niet onderbroken zal worden, dat er geen virussen of andere besmettelijke en beschadigende bestanden kunnen worden uitgewisseld. De Service Provider accepteert geen enkele verantwoordelijkheid hiervoor.

3.3. De informatie op de Website wordt periodiek bijgewerkt. Echter, de Service Provider geeft geen garanties met betrekking tot de kwaliteit, compleetheid, inzetbaarheid, duidelijkheid en effectiviteit van de Website en de content die op de Website.

3.4. Binnen de grenzen van de Nederlandse wetgeving, gaat de Gebruiker ermee akkoord dat de Service Provider niet aansprakelijk is voor enigerlei schade (inclusief, zonder beperkingen, indirecte schade, waaronder zakelijke mogelijkheden, data, goodwill, producten, of winsten) welke kunnen ontstaan door het gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de Website, of de content op de Website, of in een andere relatie tot de Dienst.

3.5. Gebruik van de Dienst is voor uw eigen risico. De Service Provider geeft geen enkele garantie met betrekking tot de Website en de informatie op de Website. In het bijzonder de Website diensten, inclusief de Software, worden aangeboden op een "zoals ze zijn ", "met alle beperkingen" en "indien beschikbaar" basis. Voor zover het toepasbaar recht het toelaat vrijwaart de Service Provider zich van alle garanties, voorwaarden en taken van enigerlei aard.

4. Derde partijen

4.1. De Gebruiker verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat sommige links op de Website naar bronnen leiden die op servers worden gehost van onafhankelijke derde partijen waarover de Service Provider geen gezag of controle heeft. Hierdoor accepteert IEX Media B.V. geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het materiaal op die servers. De Service Provider is ook niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze servers en het materiaal erop. U gaat ermee akkoord en verklaart zelf verantwoordelijk te zijn voor de evaluatie van informatie, producten of diensten die door ons of door derde partijen via de Website worden geleverd en dat wij geen partij zullen zijn in, of verantwoordelijk voor, transacties tussen u en de derde partijen.

4.2. De links naar andere Websites kunnen "cookies" bevatten of om persoonlijke informatie vragen en omdat we geen controle over deze websites dragen wij geen verantwoordelijkheid voor hun daden.

4.3. Delen van de Website bevatten commerciële boodschappen van derde partijen. Deze adverteerders zijn verantwoordelijk voor het in overeenstemming zijn van de boodschappen, die ze op de Website plaatsen, met het toepasbaar recht. Wij zijn niet aansprakelijk met betrekking tot dergelijke boodschappen.

5. Afspraken m.b.t. gebruik en opslag

U verklaart akkoord te gaan met het feit dat de Service Provider een aantal afspraken en beperkingen heeft ingesteld met betrekking tot het gebruik van de Dienst, inclusief, maar zonder beperkingen, het maximum aantal dagen dat berichten en andere ge-upload materiaal in de Dienst gewaard blijft, het maximum aantal berichten dat mag worden verstuurd en ontvangen via de Dienst per account, de maximale omvang van een te versturen of ontvangen bericht via de Dienst, de maximale schijfruimte die voor u is gereserveerd op de server van de Service Provider, en het maximaal aantal keer en de maximale duur van het gebruik van de Dienst per bepaalde tijdseenheid.

6. Bescherming persoonlijke gegevens

De persoonlijke informatie die u over uzelf ter beschikking stelt aan ons zal alleen worden gebruikt onder de voorwaarden van onze Privacy Policy. Deze Privacy Policy is niet van toepassing op de websites van derde partijen.

7. Overige bepalingen

7.1. In de Algemene Voorwaarden, behalve daar waar de context anders aangeeft, wordt de term "Persoonlijke Gegevens" gebruikt voor alle gegevens die de Gebruiker zelf opgeeft en welke relateert aan een levend individu die kan worden geïdentificeerd middels deze gegevens en andere informatie die ter beschikking staat, of ter beschikking kan komen, van de Service Provider.

7.2. De Service Provider heeft te allen tijde het recht om de Dienst (of een deel daarvan) aan te passen of tijdelijk of definitief te discontinueren, met of zonder voorafgaande notificatie, en de Service Provider is hiervoor niet aansprakelijk richting u of een derde partij.

7.3. De Service Provider heeft het recht om een inactieve account van een gebruiker definitief te discontinueren.

7.4. Deze Algemene Voorwaarden dienen te worden gelezen, in overeenstemming met de Privacy Policy met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke gegevens en de Gebruiker's privacy.

8. Toepasbaar recht

Deze Algemene Voorwaarden zijn in overeenstemming met de Nederlandse Wetgeving en de partijen verklaren hierbij dat het de Nederlandse Rechtbank het exclusieve recht heeft op uitspraken met betrekking tot zaken en onenigheden voortkomend uit, of gerelateerd aan, de Website en deze Algemene Voorwaarden. Het is niet toegestaan uw rechten over te dragen, in licentie te geven onder de Algemene Voorwaarden.

Privacy statement

1. Welke persoonlijke informatie registreert IEX Media B.V. en waarvoor wordt deze gebruikt?

Abonneegegevens
Om u toegang te geven tot bepaalde diensten heeft IEX Media B.V. onder andere uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en, indien u een aankoop doet, een juist bank- of gironummer nodig. IEX Media B.V. gebruikt deze informatie om, als dit nodig is, contact met u op te nemen en om een factuur te sturen als u een aankoop hebt gedaan.

Gebruikersnaam en wachtwoord
Uw emailadres vormt in combinatie met het wachtwoord dat u wordt toegestuurd uw sleutel om toegang te krijgen tot de diensten en websites van IEX Media B.V.. U kunt na de eerste keer inloggen zelf uw wachtwoord wijzigen in het ledencentrum. Als u uw wachtwoord kwijt bent, kunt u dit via de link 'wachtwoord vergeten' aangeven. IEX Media B.V. stuurt uw wachtwoord dan per e-mail opnieuw naar u toe.

Verbruiksgegevens
Elke server (www, wap, ftp, smtp, pop3, news- en chatservers) waar u op inlogt, registreert generieke gegevens over het verbruik, het telefoonnummer, het IP-adres, de in- en uitlogtijd (sessieduur) en de hoeveelheid informatie die verzonden wordt. IEX Media B.V. gebruikt deze informatie op geaggregeerd niveau om haar diensten te beheren en om te kijken waar interesses liggen, zodat we onze diensten nog beter kunnen afstemmen op de wensen van onze gebruikers.

Niet-persoonsgebonden informatie
IEX Media B.V. verzamelt niet-persoonsgebonden informatie over haar gebruikers, bijvoorbeeld van de site waarvandaan u met een van onze sites verbinding hebt gemaakt. Deze informatie wordt alleen gebruikt om IEX Media B.V. te helpen haar service zo efficiënt mogelijk in te richten. Van tijd tot tijd kan IEX Media B.V. eigenaars of exploitanten van websites van derden, die gekoppeld zijn aan de IEX Media B.V. sites, informatie leveren die betrekking heeft op het aantal gebruikers dat vanaf hun sites de IEX Media B.V. site heeft bezocht en andersom. Deze informatie bevat geen persoonlijke informatie over de gebruikers van IEX Media B.V..

Sites van derden
IEX Media B.V. is niet verantwoordelijk voor de privacymaatregelen die andere websites nemen, ook niet als deze aan de IEX Media B.V. sites zijn gekoppeld of als u via IEX Media B.V. andere sites bezoekt. IEX Media B.V. raadt u daarom aan goed na te gaan welk privacybeleid deze sites hanteren.

2. Wat gebeurt er met uw gegevens?

Uw gegevens zijn na registratie eigendom van IEX Media B.V.. De verzamelde informatie gebruikt IEX Media B.V. met name voor eigen marketingdoeleinden en om haar eigen dienstverlening aan abonnees te verzorgen. Daarnaast kan IEX Media B.V. slechts na uw eigen toestemming emailgegevens aanbieden aan derden voor commerciële doeleinden. Indien u toestemming geeft om uw gegevens aan derden te verstrekken, zullen we er voor zorgen dat de informatie die u van die partij gaat ontvangen, zoveel mogelijk aansluit bij uw interesses. IEX Media B.V. wil u immers van dienst zijn!

3. Het voordeel van het invullen van uw gegevens

IEX Media B.V. is continu op zoek naar voordelen voor haar leden en tracht in afspraken met derden deze voordelen tot uiting te laten komen. Hierbij is het van belang om over zoveel mogelijk informatie te beschikken teneinde u maximaal te laten profiteren van eventuele voordelen.

4. Het voordeel van het gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bepaalde gegevens bevatten van een computer die een website bezoekt. Cookies worden opgeslagen op de harde schijf van de pc en zorgen ervoor dat men gemakkelijker en sneller kan surfen over het web, omdat eerder bezochte websites de computer 'herkennen'. U hoeft dus, als u deze sites opnieuw bezoekt, niet steeds opnieuw dezelfde gegevens in te voeren. Vrijwel alle toonaangevende websites maken gebruik van cookies om het internetverkeer te optimaliseren. De meeste browsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies. U kunt uw browser zo instellen, dat deze geen cookies accepteert of dat u wordt gewaarschuwd als cookies aan je pc worden verzonden. Het is mogelijk dat bij het weigeren van cookies, bepaalde diensten en delen van de website van IEX Media B.V. niet of niet goed werken.

5. Wat kunt u doen als u bepaalde gegevens niet wilt verstrekken of ontvangen?

U kunt bij registratie precies aangeven hoe u wilt dat IEX Media B.V. met uw gegevens omgaat en welke gegevens u verstrekt. Ook na registratie kunt u in ons ledencentrum uw gegevens inzien en/of aanpassen.

Als u wilt dat al uw gegevens geheel en permanent uit onze database verwijderd worden, stuur dan een email naar: opzeggen@iex.nl. Wij verwijderen al uw aanwezige gegevens binnen 10 werkdagen uit onze database.

6. Wat gebeurt er bij wijzigingen in het Privacy Statement?

IEX Media B.V. heeft het recht het privacy statement te wijzigen. Het verdient aanbeveling om disclaimer, privacy statement en spelregels geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

Meer informatie

Lees ook het wedstrijdreglement.

Wilt u nadere toelichting of heeft u opmerkingen over deze algemene voorwaarden? Neem dan contact met ons op via turbobelegger@iex.nl.

Copyright © IEX Media B.V.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op 30 september 2023.